Khoảng cách từ Vũng Rô, Khánh Hòa - 12 LLB, Tân Phú, Sài Gòn 
theo công thức được thiết lập dựa trên hệ trục tọa độ.

- Ta thấy từ Vũng Rô, Khánh Hòa về căn cứ 12 LBB, Tân Phú, Sài Gòn có khoảng cách như sau:
1. Đo theo Goolgle Earth: 380.95 km
2. Đo theo Pigeon Planner: 380.81 km
3. Đo theo công thức tính tọa độ: 380.989 km

- Như vậy, cho dù đo theo phương pháp nào thì cũng cho chung một con số khá tương đồng với nhau, đều có chung một khoảng cách: 381 km, làm tròn số # 380 Km.